Skip to main content

Kvalitet

Fässbergs Elektriska AB ska vara ett kvalitetsbegrepp i elinstallationsbranschen. För att uppnå detta jobbar vi aktivt med kvalitetsfrågorna från förfrågan till leverans. Detta ställer även krav på våra leverantörer och de produkter och tjänster de levererar – vi väljer dessa med omsorg.

Kunden har alltid rätt – en klyscha som är lika sliten som den är sann. Vi ska alltid överträffa kundernas förväntningar genom felfria leveranser inom utsatt tid. Icke akuta jobb skall utföras inom två veckor och akuta löser vi direkt. För att vi ska komma närmare det målet måste vi kontinuerligt förbättra våra arbetssätt och utveckla organisationen, att aldrig vara helt nöjda. Varje avslutat uppdrag ska vara en rekommendation till nya affärsrelationer.

Miljö

Kretsloppsprincipen är utgångspunkten i vårt miljöengagemang. Genom detta synsätt motverkar vi resursslöseri och förebygger förorening av miljön. Transporter är vår tyngsta miljöaspekt och vi vill minska vår belastning genom att välja de ur miljöhänseende bästa fordonen vid nyköp samt planera vår körning i så hög utsträckning som möjligt.

Våra medarbetare får regelbundet information om vår miljöprestanda och uppdateringar på aktuella lagar och regler som rör verksamheten. Vi ser även till att löpande utbilda personalen i frågor som rör miljön i syfte att ständigt förbättra oss. Konkret så ger detta:

* Eftertanke vid val av leverantörer och produkter

* Löpande kunskapsinhämtning

* Tydlig kommunikation mellan ledning och arbetare

* Aktiv samverkan med branschen för bättre miljökunskaper åt alla håll

* Följa kundernas och samhällets krav